Mick Cooper (Wielka Brytania)

Głębia relacyjna: doświadczeniowa eksploracja (warsztat)

Warsztat będzie okazją do eksplorowania doświadczenia głębi relacyjnej, zarówno w terapii, jak i w codziennym życiu. Uczestnicy będą mieć możliwość badania własnych doświadczeń głębi relacyjnej, a także osobistych właściwości, które mogą utrudniać proces głębokiego łączenia się z klientami. Warsztat, który jest kontynuacją wykładu o głębi relacyjnej, dotyczyć będzie również wykorzystywania ucieleśnionej empatii w budowaniu relacyjnej głębi. Uczestnicy poszerzą swoje rozumienie tego, czym jest głębia relacyjna na osobistym, ucieleśnionym poziomie.Gerhard Stumm (Austria)

Progres i stagnacja w psychoterapii: współprzeżywanie cennych momentów zmiany i rozczarowujących impasów i zakłóceń (warsztat)

Chciałbym zaprosić uczestników do przyjrzenia się zarówno pozytywnym, jaki negatywnym zjawiskom w procesie psychoterapii. By zrównoważyć jednostronność oraz by uczyć się również na niepowodzeniach, będę zachęcać uczestników do dzielenia się nie tylko sukcesami, lecz także – zwłaszcza – porażkami. Będziemy się nad nimi zastanawiać z perspektywy relacyjnej, doświadczeniowej i egzystencjalnej.Michael Lux (Niemcy)

Magia spotkania – momenty zmiany z perspektywy neuronaukowej (wykład)

W ostatnich latach w dziedzinie neuronauki dokonał się olbrzymi postęp w badaniach ludzkiego układu nerwowego. Odkryto niezwykłe procesy w mózgu, które towarzyszą tworzeniu się relacji międzyludzkich. W oparciu o badania empiryczne, wykazano, że podejście skoncentrowane na osobie zapewnia optymalne warunki promujące rozwój nie tylko w procesie psychoterapii, ale także w innych obszarach. Podczas wykładu opiszę, w jaki sposób takie czynniki, jak poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, interpersonalne dostrojenie, nazywanie emocji oraz empatyczna eksploracja doświadczenia wpływają na wegetatywny układ nerwowy, związki neurochemiczne (np. oksytocynę), parowanie neuronów, struktury neuronalne regulujące emocje oraz na komunikację między półkulami mózgu. Wyjaśnię, jak podejście skoncentrowane na osobie może pozytywnie wpływać na tworzenie relacji na poziomie neurobiologicznym i jak te procesy mogą być zaangażowane w „momenty zmiany”.Kurt Renders (Belgia)

Strudzeni bohaterowie: skoncentrowana na emocjach terapia osób, które przetrwały seksualne wykorzystanie (wykład)

Podczas wykładu opowiem o tym, jak przy użyciu skoncentrowanej na emocjach terapii traumy (Emotion-Focused Trauma Therapy) pracuję z mężczyznami, którzy doświadczyli seksualnego wykorzystania. Skoncentrowana na emocjach terapia traumy to podejście stworzone przez Paivio i Pascual-Leone (2010) na Uniwersytecie York w Toronto (Kanada). To potwierdzony empirycznie model terapii opisujący kolejne fazy i kroki, jakie są potrzebne, by zintegrować traumatyczne doświadczenia z przeszłości. Poza wyjaśnieniem modelu terapii, zaprezentuję materiał dotyczący przypadków, a w szczególności przybliżę specyfikę mojej pracy z mężczyznami, którzy przetrwali seksualne wykorzystanie.Claude Missiaen (Belgia)

Stając twarzą w twarz z egzystencjalymi demonami: doświadczeniowy warsztat o focusingu z bezpiecznego miejsca (warsztat)

Podczas warsztatu chcę pomóc uczestnikom skontaktować się z odczuwanym w ciele bezpiecznym miejscem. Z tego miejsca można przybliżać się do naszych egzystencjalnych demonów (takich, jak lęk przed byciem opuszczonym i pozostawionym zupełnie samemu sobie, niezdefiniowaną ciemnością, która się czasami pojawia, nieuchronnymi stratami z przeszłości i przyszłości, przejmującą świadomością, że nasze życie kiedyś się skończy, przytłaczającym poczuciem braku sensu, obojętnością świata wobec naszego życia rozpadającego się na kawałki…). Przeważnie wolimy nie zbliżać się do tych trudnych odczuć i przekonań. Jednak może zdarzyć się w naszym życiu moment, kiedy będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Poszukamy zatem bezpiecznego sposobu kontaktowania się z naszymi egzystencjalnymi zagadnieniami, by móc z nimi wchodzić w niezagrażający dialog. W tej interakcji bardzo wiele uwagi poświęcimy odpowiedniemu zadbaniu o siebie.Joanna Kaczmarek i Katarzyna Kawka (Polska)

Rzeka życia - tendencja aktualizacyjna w momencie zmiany (warsztat)

Proponujemy Państwu wspólne zastanowienie się nad funkcją tendencji aktualizacyjnej w momencie zmiany. Zaprezentujemy nasze refleksje dotyczące siły sprawczej w procesie zmiany, wynikające z analizy koncepcji tendencji aktualizacyjnej C. Rogersa oraz idei carrying forward E. Gendlina. Forma warsztatowa umożliwi nam pogłębienie doświadczenia w obszarze zmiany oraz wymianę spostrzeżeń wypływających z procesu bieżącego przetwarzania tego doświadczenia.Piotr Cholerzyński

Spowolnienie reakcji na impuls w atmosferze bezwarunkowej akceptacji (wykład)

Nie istnieje jednowyrazowe pojęcie opisujące zdarzenia z przeciwległego bieguna traumy. Słowa: euforia, ekstaza, ekscytacja, których używają pacjenci opisując swoje doświadczenia ze środkami bądź zachowaniami nałogowymi, nie mają podobnie silnej konotacji jak słowo "trauma". W swojej prezentacji opowiem o pracy z hazardzistami nad doświadczaniem przyjemności, jakiej zaznają w trakcie gry. To, co słyszę, najtrafniej określa zwrot: "traumatyczna przyjemność". Praca z tym doznaniem przypomina pracę z traumą bądź „problematycznym doświadczeniem” wg. Rice. Doświadczeniowe omawianie przyjemnych stanów mentalnych po zażyciu środka bądź podczas nałogowego zachowania powoduje efekt odwrażliwienia umysłu na pojawianie się przyjemnie kojarzonego bodźca. Następuje zmiana w stronę adaptacyjnego radzenia sobie z tak zwanym "głodem", czy "nawrotem". Podzielę się wnioskami i refleksjami z doświadczeniowej pracy z osobami uzależnionymi.Melissa Harte (Australia)

Superwizja przy użyciu Terapii skoncentrowanej na emocjach “w metodzie” (warsztat)

Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotion Focused Therapy, EFT) jest integracyjnym, opartym na dowodach, posługującym się opisanymi procedurami, doświadczeniowym podejściem, które podkreśla znaczenie jakości relacji klient-terapeuta, a także oferuje skuteczne interwencje/zadania, służące pomaganiu klientom w radzeniu sobie z bieżącym emocjonalnym doświadczeniem. Terapia EFT posługuje się listą markerów będących wskaźnikami gotowości klienta do pracy nad określoną kwestią. Terapeuta kieruje się oceną gotowości klienta w wyborze skutecznych interwencji/zadań. Rozwój superwizji EFT „w metodzie” jest poszerzeniem bardziej standardowego podejścia do superwizji, polegającym na używaniu markerów – tak, jak w terapeutycznym procesie EFT. Niniejszy warsztat oferuje możliwość doświadczenia superwizji EFT „w metodzie”.Melissa Harte (Australia)

Przetwarzanie emocjonalnego bólu przy użyciu rozszerzonej techniki focusingu w ramach Terapii skoncentrowanej na emocjach (warsztat)

Harte (2012) zaproponowała rozszerzoną wersję focusingu, zawierającą przetwarzanie bolesnych lub traumatycznych zdarzeń, która w praktyce klinicznej okazała się skutecznie wspierać proces radzenia sobie z tymi zdarzeniami. Ostatnio Harte (2017) skoncentrowała się na fazie odkrywania w ramach analizy zadania, jakim jest focusing, by udoskonalić zaproponowany model i rozwinąć metodę przywoływania z powrotem do świadomości uprzednio stłumionych lub niekompletnych wspomnień bolesnych/traumatycznych zdarzeń – tak, by mogły one zostać skutecznie przetworzone i zintegrowane. Ten 90-cio minutowy doświadczeniowy warsztat dostarczy uczestnikom wiedzy na temat terapii traumy w podejściu Terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotion Focused Therapy, EFT) oraz tego, w jaki sposób używać rozszerzonej techniki focusingu.Sofia Jonsson (Polska)

Uznawanie lęku związanego ze zmianą klimatu w psychoterapii (wykład)

W czasie, kiedy globalne temperatury i poziom mórz się podnoszą, współcześni psychoterapeuci są konfrontowani z rosnącą ilością pacjentów doświadczających lęku przed konsekwencjami zmian klimatu. Na podstawie swoich własnych badań opowiem, jak zagrożenie egzystencjalne wpływa na doświadczenie bycia w świecie i zaproponuję sposoby przekształcania tego lęku w odpowiedzialne działanie. Wykład stanowi zaproszenie dla praktyków, aby poddać refleksji swoją pracę terapeutyczną w odniesieniu do zagrożenia zmianami klimatu.Magdalena Budziszewska (Polska)

Zmiana klimatu i troska o środowisko - wyłaniające się tematy w psychoterapii (wykład)

W swoim wystąpieniu opowiem o wynikach badania jakościowego nad osobami, które angażują się na rzecz środowiska i zapobieżenia najgorszym konsekwencjom zmiany klimatu na Ziemi. Jednocześnie – konfrontując się z tematem niedającym zbyt wielu podstaw do optymizmu, wielu z nich cierpi z powodu długotrwałego stresu, lęku i prezentuje objawy podobne do PTSD. Wątek troski o środowisko i postaw wobec globalnego zagrożenia zmianami klimatu okazuję się być nowym, wyłaniającym się tematem w psychoterapii i będzie obecny coraz silniej obecny w przyszłości. Psychologowie i psychoterapeuci potrzebują się na to przygotować.Christiane Geiser (Szwajcaria)

Zagadka zmiany. O zamrożonych całościach, zablokowanych procesach, momentach zmiany oraz o tym, jak ważna jest niewiedza (wykład)

Zacznę od naszych własnych doświadczeń zmiany. Jak wspominamy „przesunięcie do przodu” czegoś ważnego w naszym życiu? Każdy proces zmiany jest bardzo indywidualny i postępuje w szczególnej sytuacji, ale czy można znaleźć coś wspólnego dla różnych procesów? Typową, powszechną „jakość”, która jest „naturą zmiany”? Następnie pokrótce omówię dobrze znane teorie, w których Rogers i Gendlin dobrali słowa wyrażające ich ówczesne doświadczanie procesów zmiany. Chcę spojrzeć świeżym okiem na te idee i zastanowić się nad nimi w świetle współczesnego myślenia o naszym podejściu terapeutycznym, kładąc nacisk na rozumienie relacji. Nie będę jednak nadmiernie akcentować rozważań teoretycznych, ponieważ koniec końców zmiana wymaga od nas wszystkich głębokiego zaangażowania i responsywności, zdolności zagłębienia się w nieznane, chęci wspólnego zanurzenia się w „moment spotkania”.Piotr Fijewski (Polska)

Od zachowania do doświadczenia. Poszukiwanie momentów zmiany w grupowej pracy z traumą, metodą asertywności symbolicznej (wykład)

Asertywność symboliczna jest metodą pracy z traumą realizowaną głównie w formule grupowej. Wykorzystuje dramę, eksperyment gestaltowski i pracę nad zachowaniem. Praca z pacjentem koncentruje się na poszukiwaniu doświadczeń budujących moc sprawczą w sytuacjach dawnych traum odgrywanych w dramach. Zmiany doświadczane przez klientów są na ogół bardzo wyraziste i obejmują nie tylko emocje, ale i zachowanie.Tatiana Karyagina i Elena Sheryagina (Rosja)

Proces lub/i działanie: momenty zmiany w psychoterapii współdoświadczania (wykład)

Podczas wykładu będziemy mówiły o osobie i doświadczaniu. Doświadczanie jest konceptualizowane jako proces, zazwyczaj nagły i mimowolny, który osoba symbolizuje i rozumie. Lecz to nie doświadczenie doświadcza, a osoba. Jaka jest rola osoby w odniesieniu do doświadczania? Odbiorcy? Świadka? Ofiary? A może autora? Przedstawimy podejście psychoterapii współdoświadczania – oryginalne, rosyjskie podejście doświadczeniowe stworzone na bazie naukowej tradycji psychologii kulturowej aktywności Lwa Wygotskiego, Aleksieja Leontiewa, Aleksandra Łurii, itd. Twórca tego podejścia, Fyodor Vasilyuk, opisał je jako rezultat przeniesienia założeń Rogersa na grunt teorii doświadczania kulturowej aktywności i zdefiniował je jako terapię osobowo-doświadczeniową.Ireneusz Kaczmarczyk (Polska)

Od zależności do obecności – podejście doświadczeniowe w psychoterapii osób uzależnionych (wykład)

Regulowanie emocjonalnego bólu za pomocą używek (bądź czynności) pomaga w adaptacji uniemożliwiając równocześnie dostęp do pierwotnych emocji i nadawanie im adekwatnego znaczenia. Wpływ używania substancji na aktualny charakter relacji i tożsamości prowadzi najczęściej do pogłębiania uczucia pustki i egzystencjalnego cierpienia. W trakcie wykładu omówiony zostanie proces psychoterapii osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych i alkoholu. Treścią prezentacji będą przykłady zastosowania technik doświadczeniowych w pracy z aktualnymi i przeszłymi doświadczeniami, ukazanie momentów zmiany w procesie ich integrowania i odzyskiwania zdolności do doświadczania relacji z drugim człowiekiem. W światle dokonań neuronauki, wskazane zostaną cele i możliwości psychoterapii doświadczeniowej w pracy z osobami uzależnionymi.Oleksandr Myronenko, Yana Gololob, Valeriia Pryhozhyna, Mariia Hoianiuk, Maryna Romanko i Igor Slobodianiuk (Ukraina)

Momenty zmiany: terapia przez pryzmat zmian społecznych – doświadczenie ukraińskie (wykład)

Tym wystąpieniem chcielibyśmy przedstawić nasze środowisko pracujące w podejściu skoncentrowanym na osobie – zaprezentować naszą historię oraz to, jak pracujemy jako instytucja szkoleniowa, a także omówić pewne zagadnienia teoretyczne i praktyczne, w tym specjalne programy. Celem tego wykładu jest również ukazanie, jak podejście skoncentrowane na osobie odpowiada obecnie na społeczne i polityczne wyzwania w naszym kraju; jak relacje tworzone podczas terapii wpływają na zmiany społeczne i nasze w nich doświadczenia.Anna Szapert i Paweł Seroka (Polska)

Proces terapeutyczny a zmiana społeczna – praktyki, możliwości, ograniczenia (wykład)

Czy i w jaki sposób zmiana na poziomie indywidualnym, której zaistnienie stymuluje niejednokrotnie proces terapeutyczny, może przekładać się na zmianę społeczną? Jak odzyskiwanie autonomii i poczucia mocy osobistej może inicjować transformację na poziomie politycznym? Niniejsze wystąpienie stanowi próbę określenia miejsca psychoterapii i kultury terapeutycznej w kontekście dokonywania zmian politycznych i społecznych. Przyjrzymy się bliżej jednemu z historycznych przykładów inicjatywy, w ramach której przenikały się procesy zmiany osobistej i społecznej, czyli - wyrosłemu z jednej strony na kanwie drugiej fali feminizmu amerykańskiego, zaś z drugiej na koncepcji grup spotkaniowych Carla Rogersa - ruchowi budzenia świadomości (Consciousness Raising).Luz Serres (Hiszpania)

Nowe przebudzenie? Momenty zmiany u terapeutów niepracujących w podejściu skoncentrowanym na osobie regularnie uczestniczących w grupach spotkaniowych (wykład)

Co ‘porusza się’ wewnątrz, gdy terapeuci doświadczają podstawowych warunków relacji? Jakie zachodzą w nich zmiany, gdy regularnie biorą udział w sesjach grup spotkaniowych? Jak to wpływa na ich osobistą percepcję? A co z ich percepcją zawodową? Czy zmienia się ona po takim doświadczeniu? Czy ulega zmianie ich bycie terapeutą? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Podczas wykładu podzielę się doświadczeniami, spostrzeżeniami, odkryciami i ciekawostkami z naszego trwającego badania. Omówimy to, czy i jak osobiste momenty zmiany zachodzące w procesie grupy terapeutycznej przekładają się na transformację zawodowego Ja terapeuty, oraz w jaki sposób relatywnie krótkie doświadczenie wartości i postaw terapii skoncentrowanej na osobie wpływa na sposób bycia terapeuty.Agnieszka Brejwo i Andrzej Kapusta (Polska)

Laboratorium doświadczenia i odzwierciedlania (warsztat)

Podczas warsztatu zaproponujemy kilka ćwiczeń bazujących na fenomenologicznym opisie ludzkiego doświadczenia. Chcemy prześledzić momenty zmian i punkty zwrotne w doświadczaniu, opierając się na wzajemnych interakcjach i odzwierciedleniach. Czy możemy zidentyfikować czynniki wyzwalające? Co czyni nasz sposób postrzegania szerszym i bardziej kompletnym? Czy możemy badać ten proces uważniej i bliżej? Uczestnik dowie się, w jaki sposób pojęcia i kategorie z obszarów fenomenologii, neurokognitywistyki i antropologii doświadczenia przekładają się na praktykę terapeutyczną.Marcin Szczygieł (Polska)

RESTORATION OF CHOICE. Paradoksalna teoria zmiany i filozofia egzystencjalistyczna jako wyznaczniki postawy psychoterapeuty w procesie odzyskiwania wolności wyboru w psychoterapii gestalt (warsztat)

Jak twierdzi Robert Resnick (uczeń i wieloletni współpracownik Fritza Perlsa) – The only one goal in gestalt psychotherapy is restoration of choice. Warsztat będzie okazją do zintegrowania wybranych koncepcji (paradoksalna teoria zmiany, filozofia egzystencjalistyczna, fenomenologia) stojących u podstaw psychoterapii gestalt w jej wydaniu rodem z USA. Warsztat będzie przestrzenią do rozważań na temat znaczenia postawy psychoterapeuty dla odzyskiwania wolności wyboru przez klientów. Ilustracją tego procesu oraz inspiracją do rozważań, poza osobistymi doświadczeniami uczestników warsztatu, będzie pokaz filmu sesji psychoterapeutycznej prowadzonej przez Roberta Resnicka w 2015 roku.Devang Vaidya (Wielka Brytania)

W poszukiwaniu egzystencjalnych korzeni bycia osobą w teorii Carla Rogersa: Korygowanie zniekształceń pojęciowych i przywracanie wewnętrznej spójności podejścia skoncentrowanego na osobie (wykład)

Ponad pięćdziesiąt lat po tym, jak Carl Rogers po raz pierwszy zaprezentował elementy terapii skoncentrowanej na osobie, powszechne są zniekształcenia wielu spośród używanych przezeń pojęć – tendencji aktualizacyjnej, niespójności/spójności, a także nie-dyrektywności. Wnoszę, że zniekształcenia te wynikają z fundamentalnego błędu w interpretowaniu pojęcia „osoby”. Wychodząc od pochodzącego z antycznej Grecji terminu „kinezy”, oznaczającego „wrodzony transformujący ruch”, przeanalizuję ukryte znaczenie rogeriańskiego „bycia osobą”. Spojrzę na używane przez Rogersa określenie „stawanie się osobą” przez pryzmat egzystencjalnej filozofii Kierkegaarda – „powtarzania zadania wolności, by pokonać rozpacz”. Zniekształcenia w rozumieniu podejścia skoncentrowanego na osobie zostają skorygowane, a wewnętrzna spójność teorii – przywrócona, gdy ustanowiona zostaje podstawowa zasada bycia osobą: Osoba nie istnieje jako przedmiot z charakterystycznymi dla przedmiotów właściwościami, które są mierzalne i przewidywalne. Konkludując, przedstawię radykalne implikacje dla praktyki, szkolenia i badań.Krzysztof Błażejewski (Polska)

Transformacyjna moc złości: Od beznadziei do nadziei – od bezsilności do osobistej mocy (warsztat)

Na swoim warsztacie chcę Państwa zaprosić do przyjrzenia się z bliska momentom zmiany, które niesie ze sobą złość dla naszego wewnętrznego świata doświadczeń.  Zawodowo towarzyszę ludziom w różnych doświadczeniach, ale w gabinecie doświadczam tego, że pewien rodzaj złości ma specyficzne znaczenie i niepowtarzalną jakość. Poza warstwą teoretyczną,  chcę podzielić się swoim osobistym doświadczeniem ze złością, z perspektywy człowieka, a również psychoterapeuty, który pomaga w gabinecie budować dobrą relację ze złością i jej transformacyjnym potencjałem. Złość jest naszą naturalną reakcją na naruszenie naszych granic lub frustrację potrzeb; dzięki niej zyskujemy energię do działania, zmiany sytuacji, ochrony… i czegoś jeszcze. Czego i w jaki sposób? W duchu doświadczeniowym i empatycznym dialogu odpowiemy sobie na pytanie: - Złość - jakiego przesunięcia do przodu (carrying forward) dokonuje w kluczowych dla nas momentach?Sonja Kinigadner (Austria)

Momenty zmian w pracy z uchodźcami. Głębokie zrozumienie, wrażliwość kulturowa, konfrontacja z niepewnym życiem (wykład)

Podczas wykładu zaprezentuję trzy obszary rozumienia i pracy w psychoterapeutycznej pracy z uchodźcami. Te trzy obszary wydają się kluczowe dla inicjowania terapeutycznych momentów zmian u osób pochodzących z różnych krajów i znajdujących się na różnych etapach procesu starania się o azyl. Praca z osobami uwięzionymi między traumatycznymi doświadczeniami, obecną sytuacją i statusem uchodźcy w kraju przyjmującym wymaga od terapeuty rezygnacji z jego tradycyjnych metod. Trzy przykłady z terapeutycznej praktyki zostaną zaprezentowane i poddane dyskusji.Gerlinde Maria Wagner (Austria)

Cichy Qigong a terapia skoncentrowana na osobie (warsztat)

Warsztat będzie stanowił okazję do zapoznania się z taoistycznym rozumieniem Qigong, zwanym Cichym Qigong oraz charakterystycznym dla niego sposobem myślenia. Odkryjemy potencjalne wspólne obszary podejścia skoncentrowanego na osobie i Cichego Qigong. Będziemy zgłębiać ideę korzystania z Qigong zarówno przez Terapeutę, jak i przez Klienta, w celu wspierania ich procesu terapeutycznego oraz zdrowia.Fedor Shankov (Rosja)

Prowadzenie świadomej praktyki w duchu podejść skoncentrowanego na osobie i doświadczeniowego (na podstawie praktyki Psychoterapii Współdoświadczania) (wykład)

Badania nad efektywnością psychoterapii dotarły do metodologicznego martwego punktu. Eleganckie, a zarazem oparte na dowodach naukowych rozwiązanie znajdujemy w badaniach S. Millera (świadoma praktyka). Wydaje się, że Carl Rogers i Eugene Gendlin stali się tak bardzo skutecznymi terapeutami nie z powodu swojej techniki, czy doświadczenia, lecz przede wszystkim za sprawą starannego studiowania transkrypcji i refleksji nad własną praktyką. Uczestnicy zostaną zaproszeni do dyskutowania i dzielenia się sposobami, które dotychczas pomagają im w prowadzeniu świadomej praktyki, a także do skorzystania z nowych sugestii, rozwiniętych w nurcie Psychoterapii Współdoświadczania przez profesora Fyodora Vasilyuka.