Program jest w trakcie tworzenia. Pełna lista wystąpień, które odbędą się w trakcie konferencji będzie znana w połowie marca.

Mick Cooper (Wielka Brytania)

Głębia relacyjna: doświadczeniowa eksploracja (warsztat)

Warsztat będzie okazją do eksplorowania doświadczenia głębi relacyjnej, zarówno w terapii, jak i w codziennym życiu. Uczestnicy będą mieć możliwość badania własnych doświadczeń głębi relacyjnej, a także osobistych właściwości, które mogą utrudniać proces głębokiego łączenia się z klientami. Warsztat, który jest kontynuacją wykładu o głębi relacyjnej, dotyczyć będzie również wykorzystywania ucieleśnionej empatii w budowaniu relacyjnej głębi. Uczestnicy poszerzą swoje rozumienie tego, czym jest głębia relacyjna na osobistym, ucieleśnionym poziomie.Gerhard Stumm (Austria)

Progres i stagnacja w psychoterapii: współprzeżywanie cennych momentów zmiany i rozczarowujących impasów i zakłóceń (warsztat)

Chciałbym zaprosić uczestników do przyjrzenia się zarówno pozytywnym, jaki negatywnym zjawiskom w procesie psychoterapii. By zrównoważyć jednostronność oraz by uczyć się również na niepowodzeniach, będę zachęcać uczestników do dzielenia się nie tylko sukcesami, lecz także – zwłaszcza – porażkami. Będziemy się nad nimi zastanawiać z perspektywy relacyjnej, doświadczeniowej i egzystencjalnej.Michael Lux (Niemcy)

Magia spotkania – momenty zmiany z perspektywy neuronaukowej (wykład)

W ostatnich latach w dziedzinie neuronauki dokonał się olbrzymi postęp w badaniach ludzkiego układu nerwowego. Odkryto niezwykłe procesy w mózgu, które towarzyszą tworzeniu się relacji międzyludzkich. W oparciu o badania empiryczne, wykazano, że podejście skoncentrowane na osobie zapewnia optymalne warunki promujące rozwój nie tylko w procesie psychoterapii, ale także w innych obszarach. Podczas wykładu opiszę, w jaki sposób takie czynniki, jak poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, interpersonalne dostrojenie, nazywanie emocji oraz empatyczna eksploracja doświadczenia wpływają na wegetatywny układ nerwowy, związki neurochemiczne (np. oksytocynę), parowanie neuronów, struktury neuronalne regulujące emocje oraz na komunikację między półkulami mózgu. Wyjaśnię, jak podejście skoncentrowane na osobie może pozytywnie wpływać na tworzenie relacji na poziomie neurobiologicznym i jak te procesy mogą być zaangażowane w „momenty zmiany”.Kurt Renders (Belgia)

Strudzeni bohaterowie: skoncentrowana na emocjach terapia osób, które przetrwały seksualne wykorzystanie (wykład)

Podczas wykładu opowiem o tym, jak przy użyciu skoncentrowanej na emocjach terapii traumy (Emotion-Focused Trauma Therapy) pracuję z mężczyznami, którzy doświadczyli seksualnego wykorzystania. Skoncentrowana na emocjach terapia traumy to podejście stworzone przez Paivio i Pascual-Leone (2010) na Uniwersytecie York w Toronto (Kanada). To potwierdzony empirycznie model terapii opisujący kolejne fazy i kroki, jakie są potrzebne, by zintegrować traumatyczne doświadczenia z przeszłości. Poza wyjaśnieniem modelu terapii, zaprezentuję materiał dotyczący przypadków, a w szczególności przybliżę specyfikę mojej pracy z mężczyznami, którzy przetrwali seksualne wykorzystanie.Claude Missiaen (Belgia)

Stając twarzą w twarz z egzystencjalymi demonami: doświadczeniowy warsztat o focusingu z bezpiecznego miejsca (warsztat)

Podczas warsztatu chcę pomóc uczestnikom skontaktować się z odczuwanym w ciele bezpiecznym miejscem. Z tego miejsca można przybliżać się do naszych egzystencjalnych demonów (takich, jak lęk przed byciem opuszczonym i pozostawionym zupełnie samemu sobie, niezdefiniowaną ciemnością, która się czasami pojawia, nieuchronnymi stratami z przeszłości i przyszłości, przejmującą świadomością, że nasze życie kiedyś się skończy, przytłaczającym poczuciem braku sensu, obojętnością świata wobec naszego życia rozpadającego się na kawałki…). Przeważnie wolimy nie zbliżać się do tych trudnych odczuć i przekonań. Jednak może zdarzyć się w naszym życiu moment, kiedy będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Poszukamy zatem bezpiecznego sposobu kontaktowania się z naszymi egzystencjalnymi zagadnieniami, by móc z nimi wchodzić w niezagrażający dialog. W tej interakcji bardzo wiele uwagi poświęcimy odpowiedniemu zadbaniu o siebie.Agnieszka Brejwo i Andrzej Kapusta (Polska)

Laboratorium doświadczenia i odzwierciedlania (warsztat)

Podczas warsztatu zaproponujemy kilka ćwiczeń bazujących na fenomenologicznym opisie ludzkiego doświadczenia. Chcemy prześledzić momenty zmian i punkty zwrotne w doświadczaniu, opierając się na wzajemnych interakcjach i odzwierciedleniach. Czy możemy zidentyfikować czynniki wyzwalające? Co czyni nasz sposób postrzegania szerszym i bardziej kompletnym? Czy możemy badać ten proces uważniej i bliżej? Uczestnik dowie się, w jaki sposób pojęcia i kategorie z obszarów fenomenologii, neurokognitywistyki i antropologii doświadczenia przekładają się na praktykę terapeutyczną.Joanna Kaczmarek i Katarzyna Kawka (Polska)

Rzeka życia - tendencja aktualizacyjna w momencie zmiany (warsztat)

Proponujemy Państwu wspólne zastanowienie się nad funkcją tendencji aktualizacyjnej w momencie zmiany. Zaprezentujemy nasze refleksje dotyczące siły sprawczej w procesie zmiany, wynikające z analizy koncepcji tendencji aktualizacyjnej C. Rogersa oraz idei carrying forward E. Gendlina. Forma warsztatowa umożliwi nam pogłębienie doświadczenia w obszarze zmiany oraz wymianę spostrzeżeń wypływających z procesu bieżącego przetwarzania tego doświadczenia.Anna Szapert i Paweł Seroka (Polska)

Proces terapeutyczny a zmiana społeczna – praktyki, możliwości, ograniczenia (wykład)

Czy i w jaki sposób zmiana na poziomie indywidualnym, której zaistnienie stymuluje niejednokrotnie proces terapeutyczny, może przekładać się na zmianę społeczną? Jak odzyskiwanie autonomii i poczucia mocy osobistej może inicjować transformację na poziomie politycznym? Niniejsze wystąpienie stanowi próbę określenia miejsca psychoterapii i kultury terapeutycznej w kontekście dokonywania zmian politycznych i społecznych. Przyjrzymy się bliżej jednemu z historycznych przykładów inicjatywy, w ramach której przenikały się procesy zmiany osobistej i społecznej, czyli - wyrosłemu z jednej strony na kanwie drugiej fali feminizmu amerykańskiego, zaś z drugiej na koncepcji grup spotkaniowych Carla Rogersa - ruchowi budzenia świadomości (Consciousness Raising).Ireneusz Kaczmarczyk (Polska)

Od zależności do obecności – podejście doświadczeniowe w psychoterapii osób uzależnionych (wykład)

Regulowanie emocjonalnego bólu za pomocą używek (bądź czynności) pomaga w adaptacji uniemożliwiając równocześnie dostęp do pierwotnych emocji i nadawanie im adekwatnego znaczenia. Wpływ używania substancji na aktualny charakter relacji i tożsamości prowadzi najczęściej do pogłębiania uczucia pustki i egzystencjalnego cierpienia. W trakcie wykładu omówiony zostanie proces psychoterapii osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych i alkoholu. Treścią prezentacji będą przykłady zastosowania technik doświadczeniowych w pracy z aktualnymi i przeszłymi doświadczeniami, ukazanie momentów zmiany w procesie ich integrowania i odzyskiwania zdolności do doświadczania relacji z drugim człowiekiem. W światle dokonań neuronauki, wskazane zostaną cele i możliwości psychoterapii doświadczeniowej w pracy z osobami uzależnionymi.Piotr Cholerzyński

Spowolnienie reakcji na impuls w atmosferze bezwarunkowej akceptacji (warsztat)

Nie istnieje jednowyrazowe pojęcie opisujące zdarzenia z przeciwległego bieguna traumy. Słowa: euforia, ekstaza, ekscytacja, których używają pacjenci opisując swoje doświadczenia ze środkami bądź zachowaniami nałogowymi, nie mają podobnie silnej konotacji jak słowo "trauma". W swojej prezentacji opowiem o pracy z hazardzistami nad doświadczaniem przyjemności, jakiej zaznają w trakcie gry. To, co słyszę, najtrafniej określa zwrot: "traumatyczna przyjemność". Praca z tym doznaniem przypomina pracę z traumą bądź „problematycznym doświadczeniem” wg. Rice. Doświadczeniowe omawianie przyjemnych stanów mentalnych po zażyciu środka bądź podczas nałogowego zachowania powoduje efekt odwrażliwienia umysłu na pojawianie się przyjemnie kojarzonego bodźca. Następuje zmiana w stronę adaptacyjnego radzenia sobie z tak zwanym "głodem", czy "nawrotem". Podzielę się wnioskami i refleksjami z doświadczeniowej pracy z osobami uzależnionymi.Piotr Fijewski (Polska)

Od zachowania do doświadczenia. Poszukiwanie momentów zmiany w grupowej pracy z traumą, metodą asertywności symbolicznej (wykład)

Asertywność symboliczna jest metodą pracy z traumą realizowaną głównie w formule grupowej. Wykorzystuje dramę, eksperyment gestaltowski i pracę nad zachowaniem. Praca z pacjentem koncentruje się na poszukiwaniu doświadczeń budujących moc sprawczą w sytuacjach dawnych traum odgrywanych w dramach. Zmiany doświadczane przez klientów są na ogół bardzo wyraziste i obejmują nie tylko emocje, ale i zachowanie.Melissa Harte (Australia)

Superwizja przy użyciu Terapii skoncentrowanej na emocjach “w metodzie” (warsztat)

Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotion Focused Therapy, EFT) jest integracyjnym, opartym na dowodach, posługującym się opisanymi procedurami, doświadczeniowym podejściem, które podkreśla znaczenie jakości relacji klient-terapeuta, a także oferuje skuteczne interwencje/zadania, służące pomaganiu klientom w radzeniu sobie z bieżącym emocjonalnym doświadczeniem. Terapia EFT posługuje się listą markerów będących wskaźnikami gotowości klienta do pracy nad określoną kwestią. Terapeuta kieruje się oceną gotowości klienta w wyborze skutecznych interwencji/zadań. Rozwój superwizji EFT „w metodzie” jest poszerzeniem bardziej standardowego podejścia do superwizji, polegającym na używaniu markerów – tak, jak w terapeutycznym procesie EFT. Niniejszy warsztat oferuje możliwość doświadczenia superwizji EFT „w metodzie”.Melissa Harte (Australia)

Przetwarzanie emocjonalnego bólu przy użyciu rozszerzonej techniki focusingu w ramach Terapii skoncentrowanej na emocjach (warsztat)

Harte (2012) zaproponowała rozszerzoną wersję focusingu, zawierającą przetwarzanie bolesnych lub traumatycznych zdarzeń, która w praktyce klinicznej okazała się skutecznie wspierać proces radzenia sobie z tymi zdarzeniami. Ostatnio Harte (2017) skoncentrowała się na fazie odkrywania w ramach analizy zadania, jakim jest focusing, by udoskonalić zaproponowany model i rozwinąć metodę przywoływania z powrotem do świadomości uprzednio stłumionych lub niekompletnych wspomnień bolesnych/traumatycznych zdarzeń – tak, by mogły one zostać skutecznie przetworzone i zintegrowane. Ten 90-cio minutowy doświadczeniowy warsztat dostarczy uczestnikom wiedzy na temat terapii traumy w podejściu Terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotion Focused Therapy, EFT) oraz tego, w jaki sposób używać rozszerzonej techniki focusingu.