Głębia relacyjna – momenty zmiany w psychoterapii
Mick Cooper – Wielka Brytania

Głębia relacyjna to koncepcja opracowana przez Dave'a Mearnsa odnosząca się do momentów głębokiego kontaktu i spotkania w relacji terapeutycznej. Momenty, w których czujemy się głęboko "poruszeni" przez klienta, bliskie spotkanie, podczas którego wydaje się, że coś bardzo ważnego dzieje się w pracy terapeutycznej.

Będzie to przegląd tego, co wiemy o głębi relacyjnej w terapii, na podstawie badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch dekad. Omówimy doświadczenia terapeutów i klientów dotyczące głębi relacyjnej, czynniki ułatwiające chwile głębokiego połączenia, ich wpływ na klientów i to co terapeuci mogą zrobić, aby ułatwić ich powstanie.

Mick Cooper – jest psychologiem, profesorem uniwersytetu w Roehampton, uznanym na całym świecie autorytetem w dziedzinie counsselingu i psychoterapii. Jest autorem szeregu tekstów o humanistycznym, egzystencjalnym i relacyjnym podejściu do terapii, a także współtwórcą (wraz w profesorem Johnem McLeodem) podejścia pluralistycznego. Jest dyrektorem Centrum Transformacji Społecznej i Psychologicznej (CREST) na Uniwersytecie w Roehampton.

Jego główne obszary badań dotyczyły wspólnego podejmowania decyzji /personalizacji terapii oraz poradnictwa dla młodych ludzi w szkołach. W 2014 r. otrzymał nagrodę Carmi Harari Mid-Career od 32 Wydziału Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Counsellingu i Psychoterapii i Akademii Nauk Społecznych.
Proces zmiany w terapiach skoncentrowanych na osobie i doświadczeniowych - Zmiana terapeutyczna z perspektywy podejść pluralistycznych – klasycznego, interpersonalnego, egzystencjalnego, skoncentrowanego na emocjach oraz focusingu
Gerhard Stumm – Austria

Podejście, które rozwinął Carl Rogers, ma niemal 80 lat. Nic zatem dziwnego, że jest ono udoskonalane i modyfikowane nawet przez osoby, które silnie utożsamiają się z podstawowymi ideami Rogersa.

W swoim wystąpieniu będę zgłębiać specyficzne właściwości warunków sprzyjających zmianie lub etapów terapeutycznych koniecznych dla wystąpienia zmiany, zgodnie z założeniami podejść wymienionych w tytule:

  • określone postawy terapeuty bazujące na założeniu, że postawy te uwalniają wrodzony potencjał klienta
  • dialogowa współpraca jako podstawa rozumienia i podejmowania trudności terapeutycznych
  • skupienie na tym, jak klient wchodzi w relację – przestrzeń terapeutyczna jako scena dla dynamiki interpersonalnej
  • zwracanie uwagi na to, co dla klienta jest naprawdę istotne w życiu, z uwzględnieniem zagadnień ontologicznych
  • badanie wszystkiego, co wyłania się w odczuciach cielesnych
  • przekształcanie dezadaptacyjnych emocji w adaptacyjne, z wykorzystaniem różnych narzędzi terapeutycznych.

Dr Gerhard Stumm jest austriackim terapeutą pracującym w podejściu skoncentrowanym na osobie. Jest psychologiem klinicznym, oraz wykładowcą w Forum – instytucie szkoleniowym zajmującym się terapią skoncentrowaną na osobie. Autor wielu publikacji - współredaktor Die vielen Gesichter der Personzentrierten Psychotherapie (2002), Grundbegriffe der Personzentrierten und Focusing-orientierten Psychotherapie (2003), Praxis der Personzentrierten Psychotherapie (2014).
Anatomia momentów zmiany
Maria Fijewska

W terapii widzimy, jak klienci się zmieniają. Wiele z tych zmian zachodzi stopniowo, często poza salą terapeutyczną. Czasem jednak zmiana zachodzi skokowo. Czasem w trakcie sesji możemy być świadkami takiego momentu. Carl Rogers nazywał te chwile zmian „moments of movement” –chwilami, w których zachodzi ruch, przemiana.

Moments of movement są zmianą nagłą, nieciągłością w przebiegu teraźniejszości, niespodzianką. Wiemy, że wyraziste momenty zmiany zachodzą szczególnie w miejscach, gdzie proces doświadczania był zablokowany, zamrożony. Terapeuci mogą sprzyjać momentom zmiany, mogą swoją postawą i zachowaniem je uprawdopodobnić, ale nie mogą ich bezpośrednio wywołać, ani też zaprogramować kierunku zmiany.

Momenty zmiany są więc zjawiskami, które zachodzą, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Niemniej możemy je badać, spróbować odkryć ,co naprawdę dzieje się krok po kroku w momencie tego tajemniczego przeskoku. Na początku chciałabym, abyśmy wszyscy obejrzeli „dane surowe”, czyli przyjrzeli się samemu zjawisku moments of movement – od środka – poprzez relacje introspekcyjne, i od zewnątrz – poprzez nagrania audio i wideo.

W trakcie wykładu zaproponuję model momentu zmiany uwzględniający różne warianty jego przebiegu. Sformułuję wskazówki dla terapeuty i zaproszę do dyskusji nad obejrzanym materiałem i jego analizą.

Maria Fijewska jest psychologiem klinicznym, certyfikowanym terapeutą i superwizorem psychoterapii PTP, współzałożycielką Ośrodka Intra i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Intra. Odpowiada za program Szkoły Psychoterapii Intry, afiliowanej przy PCE Europe. Od 2015 roku prowadzi Seminarium na temat doświadczania, skupiające osoby, starające gromadzić i uporządkować wiedzę na temat procesu doświadczania jako podstawy działań terapeutycznych. Kierowała merytorycznie 3 konferencjami Stowarzyszenia Intra nt. „Doświadczanie a psychoterapia” w 2016, 2017,2018 roku. Prowadzi psychoterapię, superwizje, warsztaty i wykłady. Jest autorką wielu publikacji książkowych (ostatnia książka napisana wraz z mężem, Piotrem Fijewskim, nosi tytuł „Nieobecni w swoim życiu”) i artykułów. Jest ekspertem w zakresie doświadczeniowej pracy nad zmianą zachowań i autorką polskiej wersji treningu asertywności.